fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Generelt
  Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, såfremt de ikke er fraveget ved skriftlig aftale eller såfremt varen er købt igennem bookingbureau, hvor bureauets betingelser er gældende.
  Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende, medmindre Hos Mette skriftligt har accepteret dette.

 2. Tilbud
  Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet. Accepteres tilbuddet ikke eller er acceptren uoverensstemmende med tilbuddet, er Hos Mette fritstillet.

 3. Pris
  Tilbudspriser er inkl. moms, ekskl. told og andre offentlige afgifter. 
  Indtil levering er Hos Mette berettiget til at ændre prisen med de evt. merudgifter, der måtte opstå som følge af ændringer i råvarepriser, valutakurser, offentligt afgifter eller lønoverenskomster.

 4. Levering
  Levering sker ab fabrik Hos Mette, med mindre andet er skriftligt aftalt. Eventuelle forsendelser sker for købers regning og risiko. 
  Køber kan ikke afvise dellevering. 
  Indtil levering tilhører godset Hos Mette uanset om det er tilvirket efter ønske fra køber. 
  Hos Mette kan udøve tilbageholdelsesret indtil betaling sker.

 5. Force majeure
  Force majeure med ansvarsfrihed for sælger anses for opstået, såfremt følgende forhindrer aftalens opfyldelse eller før denne urimeligt byrdefuld:
  Arbejdskonflikter o. lign.
  Brand, krig, forberedelser til krig.
  Uroligheder, demonstrationer, offentlige rationeringer.
  Mangel på el eller anden benyttet energi til frembringelse. 
  Varemangel/-forsinkelse af ovennævnte årsager. 
  Andre uregelmæssigheder, som Hos Mette ikke er herre over. 
  Hos Mette kan alene pådrages ansvar, såfremt det godtgøres, at der er udvist grov fejl eller forsømmelser fra firmaets side. 
  Ansvaret kan aldrig omfatte tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller indirekte tab.

 6. Betalingsbetingelser
  Betaling sker netto kontant, medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling sker forrentning med 2% pr. påbegyndt måned.

 7. Reklamationer
  Køber skal straks ved modtagelsen kontrollere leverancer og uopholdeligt informere inden 8 dage fra leveringsdatoen. 
  Fejl og mangler afhjælpes efter følgende principper:
  Mængdemæssige mangler afhjælpes snarest muligt af Hos Mette.
  Fejl i materialer og/eller ved fremstilling afhjælpes efter Hos Mette’s bestemmelse, enten i form af ombytning af varen eller reparation. 
  Hos Mette bestemmer om afhjælpning skal udføres hos kunden eller ved returnering og afholder rimelige fragtudgifter i den henseende.
  Returnering og fremsendelse på ny til køber sker for dennes risiko. 
  Reklamation over en leverance berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for allerede gennemførte leverancer.

  Ansvaret for mangler kan ikke overstige et beløb, der er højere end fakturaprisen ekskl. moms for den fejl-/mangelbehæftede vare.

 8. Afgørelse af tvister
  Alle tvister afgøres af dansk domstol og på grundlag af dansk lovgivning.  
Luk menu